The Amazing Race Canada 3

1: Quebec City to Toronto 2: Toronto to Santiago 3: Santiago to Buenos Aires
4: Buenos Aires to Halifax 5: Halifax to Iles-de-la-Madeleine 6: Iles-de-la-Madeleine to Sudbury 7: Sudbury to Saskatoon
8: Saskatoon to Kolkata 9: Kolkata to Delhi 10: Delhi to Penticton
11: Penticton to Edmonton 12: Edmonton to Whistler

Team Reports